Tag: Apur Sansar Samagra

Apur Sansar Samagra by Taradas Bandyopadhyay

Apur Samsar Samagra written by Taradas Bandyopadhyay. Novel Apur Samsar by Bibhutibhushan Bandyopadhyay. The most beautiful life visual novel Apur Sansar Samagra has jointly written by Bibhutibhushan Bandyopadhyay and Taradas Bandyopadhyay. The Writer Taradas Bandyopadhyay, son of poet Bibhutibhushan Bandyopadhyay, wrote the novel Apur Sansar Samagra. Taradas Bandyopadhyay has re-published the Philosophical stories of life […]